4logistic.pl

img
img
img
img
img
4 Logistic logo
O firmie

O nas

 • Transport
 • Spedycja
 • Logistyka

O nas

Regulamin

Regulamin świadczenia krajowych usług spedycji przez 4LOGISTIC

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług spedycji przez firmę 4LOGISTIC, o ile postanowienia umów indywidualnych nie stanowią inaczej.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

Dni robocze - dni przypadające od poniedziałku do piątku, nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że ustalono inaczej.

Kurier – zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: Kurier DHL, Kurier Pocztex, Kurier FedEx lub Kurier K-EX oraz osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy, działająca na podstawie zawartej z nią umowy.

Kurier DHL – DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000047237, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy.

Kurier FedEx – Federal Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-158, ul. Wirażowa 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000208035, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy.

Kurier K-EX – K-EX Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000326471, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy.

Kurier Pocztex - Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000334972, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy.

List przewozowy – dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki Kurierowi (dowód nadania) w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która przyjmuje przesyłkę, dostarczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.

Pokwitowanie – dokument, stanowiący dowód nadania przesyłki, w którym Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie przesyłki do Usługi spedycji od Zleceniodawcy, sporządzony według stosowanego u Zleceniobiorcy wzoru.

Punkt Nadania – lokal, w którym osoba upoważniona przyjmuje przesyłkę od Zleceniodawcy w celu wykonania usługi.

Regulamin Wybranego Kuriera – Regulamin Kuriera DHL lub Regulamin Kuriera Pocztex lub Regulamin Kuriera FedEx lub Regulamin Kuriera K-EX, w zależności od tego który z Kurierów wykonuje Usługę kurierską dla danej umowy. Regulaminy poszczególnych Kurierów dostępne są poniżej oraz na stronach internetowych:
 1. Regulamin DHL. Wersja pobrana ze strony internetowej
 2. Regulamin FedEx. Wersja pobrana ze strony internetowej
 3. Regulamin K-EX. Wersja pobrana ze strony internetowej
 4. Regulamin Pocztex. Wersja pobrana ze strony internetowej
Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu Usługi spedycji, które to zdarzenie jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Zleceniobiorcy jaki i Zleceniodawcy, i któremu, działając z należytą starannością, nie można się przeciwstawić. Zdarzeniami siły wyższej są: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, klęski żywiołowe, epidemie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie uniemożliwia lub utrudnia realizację Usługi spedycji.

Zleceniobiorca – Katarzyna Suppan, działająca pod firmą 4LOGISTIC Katarzyna Suppan, ul. Pałucka 73 lok. 16, 54-153 Wrocław, NIP 89427836096, REGON 022274306.

Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zleca Zleceniobiorcy wykonanie Usługi spedycji.

Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek od Zleceniodawcy do Odbiorcy.

Usługa spedycji - usługa świadczona przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy polegająca na podjęciu czynności zmierzających do nadania przesyłki, która stanowi usługę spedycji w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym usługa organizacji i monitorowania przebiegu przyjmowania, przewozu i dostarczania przesyłek, sprawdzenia stanu przesyłek, sporządzenia dokumentów przewozowych, usługa logistyczna i informacyjna.

§ 3

1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz Zleceniodawcy za wynagrodzeniem Usługę spedycji. Szczegółowy zakres Usługi spedycji określa Zleceniodawca w zleceniu.
2. Obszar działania Zleceniobiorcy obejmuje terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca, działając w imieniu własnym na rzecz Zleceniodawcy, zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie z wyborem Zleceniodawcy, o ile taki wybór jest możliwy.
4. Z zastrzeżeniem treści niniejszego regulaminu, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego traktującymi o umowie spedycji. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca sam dokonuje przewozu, w odniesieniu do całości lub części Usługi spedycji, w takim zakresie przysługują mu prawa i obowiązki przewoźnika, regulowane przepisami Prawa przewozowego.
5. W przypadku zawierania z konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowy o świadczenie Usługi spedycji na odległość, umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
6. Zleceniodawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w lokalu Zleceniobiorcy.
7. Zleceniobiorca w ramach swojej działalności nie świadczy usług stanowiących usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529).

§ 4

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1. właściwego wystawienia zlecenia, zawierającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne Zleceniobiorcy do jego realizacji, w tym dane wskazane w niniejszym regulaminie;
2. dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do realizacji zlecenia;
3. wydrukowania i przekazania Kurierowi wypełnionego Listu przewozowego w razie odbioru przesyłki spod wskazanego adresu bezpośrednio przez Kuriera;
4. właściwego opakowania i zabezpieczenia przesyłki, zgodnie z § 8 regulaminu;
5. nieprzekazania do spedycji przesyłek, o których mowa w § 7 regulaminu;
6. powiadomienia Odbiorcy o planowanej przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiedniego sprzętu lub osób niezbędnych do rozładunku przesyłki, o ile będzie to konieczne.

§ 5

1. Zleceniodawca składa zlecenie na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem.
2. Zlecenia powinny być przekazywane w terminie co najmniej na 1 dzień przed dniem załadunku.
3. Zlecenie powinno określać dane Zleceniodawcy i Odbiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, pełny adres, telefon), dane o przesyłce i jej właściwościach (nazwa towaru, ilość sztuk, waga, wymiary, zawartość i ewentualnie zadeklarowaną wartość każdej przesyłki), miejsce wydania i odbioru przesyłki, w razie potrzeby nazwisko osoby do kontaktu, podpis, a także zakres zlecanej usługi oraz zawierać wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
4. W zleceniu Zleceniodawca powinien także dokonać wyboru Kuriera, który ma realizować przewóz przesyłki, o ile taki wybór jest możliwy. W przypadku, gdy wybrany Kurier nie potwierdzi, iż jest gotowy do zrealizowania Usługi kurierskiej, Zleceniobiorca informuje o tym Zleceniodawcę i proponuje wybór innego Kuriera. Wyboru Kuriera dokonuje Zleceniobiorca po otrzymaniu akceptacji od Zleceniodawcy.
5. W przypadku Kuriera DHL zadeklarowana wartość przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości i na żądanie Kuriera DHL powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami (np. faktury, rachunki). Jeżeli nie zadeklarowano wartości przesyłki, przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 500 złotych.
6. W przypadku Kuriera Pocztex, jeżeli zwykła wartość rzeczy zawartych w przesyłce:
 1. ) nie przekracza 100,00 zł i Zleceniodawca nie zadeklarował wartości przesyłki - przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł,
 2. ) przekracza 100,00 zł i Zleceniodawca zadeklarował wartość przesyłki - przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością o wartości podanej przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem pkt 3,
 3. ) przekracza 100,00 zł, ale Zleceniodawca nie zadeklarował wartości, tylko dokonał ubezpieczenia przesyłki zgodnie z zasadami określonymi w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta biznesowego” oraz „Ogólnych warunkach ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta indywidualnego”, dostępnych na stronie internetowej www.poczta-polska.pl i cenniku albo pisemnej umowie - przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł objętą ubezpieczeniem do wskazanej przez Zleceniodawcę kwoty.
7. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie błędnych danych lub brak danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w zleceniu.
8. Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie zlecenia.

§ 6

1. Przesyłka, w zależności od zlecenia Zleceniodawcy, może zostać odebrana w dni robocze spod wskazanego w zleceniu adresu bądź może zostać nadana w Punkcie Nadania w godzinach pracy.
2. Dowodem przyjęcia przesyłki w celu wykonania usługi jest Pokwitowanie, sporządzone według wzoru stosowanego przez Zleceniobiorcę. Pokwitowanie jest wypełniane przez Zleceniobiorcę, w oparciu o dane zawarte w zleceniu i podpisywane przez Zleceniobiorcę oraz Zleceniodawcę. Ksero Pokwitowania otrzymuje Zleceniodawca, oryginał Pokwitowania zostaje u Zleceniobiorcy.
3. W Pokwitowaniu wyszczególnione powinny być: dane Zleceniodawcy i Odbiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, pełny adres, telefon), dane o przesyłce i jej właściwościach (nazwa towaru, ilość sztuk, waga brutto, sposób jej zabezpieczenia, wymiary, zawartość i ewentualnie zadeklarowana wartość każdej przesyłki), uwagi dotyczące transportu, miejsce wydania i odbioru przesyłki, w razie potrzeby nazwisko osoby do kontaktu, cena, dane Kuriera realizującego Usługę kurierską, podpis, a także zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
4. Podpisanie Pokwitowania przez Zleceniodawcę oznacza zgodę na wykonanie usługi zgodnie z ustaloną ceną dla danej usługi, potwierdzenie prawdziwości zawartych w nim danych dotyczących zlecenia oraz zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu wraz z załącznikami, w tym Regulaminem Wybranego Kuriera.
5. List przewozowy wypełnia Zleceniobiorca w oparciu o dane zawarte w Pokwitowaniu, z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i przykleja go na paczkę. Oryginał Listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca. W razie odbioru przesyłki od Zleceniodawcy przez Kuriera, List przewozowy stanowi dowód nadania przesyłki, a Zleceniodawca zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanego drogą elektroniczną od Zleceniobiorcy Listu przewozowego iprzekazania go Kurierowi wraz z przesyłką, co czego jest upoważniony przez Zleceniobiorcę.
6. Przyjęcie przez Zleceniobiorcę przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w regulaminie.

§ 7

1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu:
 1. przesyłek lub towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. przesyłek, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Zleceniobiorcy nie nadają się do przewozu środkami transportowymi;
 3. przesyłek zawierających gotówkę, papiery wartościowe oraz inne dokumenty o charakterze płatniczym, monety kolekcjonerskie, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską, dzieła sztuki, antyki, itp.);
 4. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej;
 5. metali i kamieni szlachetnych;
 6. materiałów o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;
 7. przesyłek uszkodzonych lub zdekompletowanych w momencie przyjmowania do przewozu;
 8. odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza używanych igieł do strzykawek / strzykawek lub odpadów medycznych;
 9. przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, promieniotwórcze, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję,
 10. artykułów szybko psujących się, wymagających specjalnych warunków przewozu;
 11. zwierząt, zwłok, szczątek lub prochów ludzkich i zwierzęcych, organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego;
 12. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
 13. mienia przesiedleńczego;
 14. rzeczy przewożonych pod plombą celną;
 15. przesyłek zawierających produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, leki wymagające specjalnych warunków przewozu, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, z zastrzeżeniem zgody Zleceniobiorcy na wykonanie takiej usługi.
 16. przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osób mających z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki, w tym silników, z których wycieka olej;
 17. przesyłek szklanych oraz łatwo tłukących się;
 18. przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. Zleceniobiorca może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia w Liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
 19. pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
 20. innych rzeczy, których przewóz naruszałby przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego, oraz Regulamin Wybranego Kuriera.
2. Zleceniodawca oddając przesyłkę do przewozu oświadcza, że przesyłka nie zawiera cech lub właściwości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku stwierdzenia oddania do przewozu przesyłki o cechach lub właściwościach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 5.000 złotych. Zleceniobiorca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Zleceniodawca.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany przesyłkę właściwie opakować, oznaczyć ją symbolem identyfikującym Zleceniodawcę, oznaczyć numerem odpowiadającym ilości przekazanych przesyłek, a także oddać ją Zleceniobiorcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniającym, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także że zostanie wydana bez ubytku i uszkodzenia.
3. W szczególności opakowanie powinno być:
 1. szczelnie zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym i zabezpieczone dodatkowymi środkami takimi jak np. taśma, folia;
 2. odpowiednio zabezpieczone od wewnątrz w sposób, który uniemożliwi przemieszczanie się zawartości przesyłki;
 3. odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki;
 4. odpowiednio oznakowane w przypadku specjalnego charakteru przesyłki, np. ostrożnie szkło, góra  / dół (oznakowanie może być dokonane u Zleceniodawcy lub w Punkcie Nadania).
4. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
6. W przypadku wykorzystania przez Zleceniodawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność Zleceniobiorcy, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Zleceniodawcę przesyłki.
7. Zleceniobiorca lub Kurier może odmówić wykonania usługi, gdy:
 1. przesyłka nie spełnia wymagań, określonych w niniejszym regulaminie, w tym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz § 7, jak również w Regulaminie Wybranego Kuriera;
 2. wykonanie usługi jest niemożliwe z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia przesyłki;
 3. zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub Zleceniobiorcę na szkodę;
 4. wykazano niezgodność, o której mowa w § 12 ust. 1;
 5. na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
 6. przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest prawnie zabronione.
8. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę lub Kuriera zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą Umowa spedycji ulega rozwiązaniu z chwilą odmowy przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę lub Kuriera do przewozu. Zleceniobiorca zwraca wpłaconą przez Zleceniodawcę cenę na rachunek bankowy, z którego cena została zapłacona w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu.
9. W razie, gdy przewóz przesyłki nie został wykonany na skutek zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniobiorcy kosztów poniesionych przez niego w związku z przystąpieniem do realizacji Usługi spedycji, w szczególności kosztów przyjazdu uprawnionego przedstawiciela Kuriera do miejsca, z którego Zleceniodawca miał nadać przesyłkę. Przyjętą przesyłkę zwraca się Zleceniodawcy na jego koszt.

§ 9

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności z tytułu wykonanych usług przez Zleceniobiorcę, na rzecz Zleceniodawcy, w terminie nie przekraczającym 7 dni, od dnia wystawienia faktury VAT.
2. Dokumenty sprzedażowe (faktura, specyfikacja) za wykonane usługi będą naliczane i wystawiane przez Zleceniobiorcę w jednotygodniowych okresach rozliczeniowych. Każda faktura zostanie wystawiona po okresie kolejnych 7 dni kalendarzowych, czyli 7,14,21 i ostatniego dnia miesiąca, przy czym okres rozliczeniowy nie może przekroczyć miesiąca kalendarzowego, w którym usługa była świadczona.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Zleceniobiorcy.

§ 10

1. Zleceniobiorca oferuje jako usługę dodatkową Usługę „Przesyłka za pobraniem”.
2. Jeżeli Zleceniodawca zleci taką usługę, Kurier pobierze w imieniu Zleceniodawcy od Odbiorcy kwotę określoną w zleceniu. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za straty, jakie Zleceniobiorca może ponieść oraz za wszelkie roszczenia podniesione przeciw Zleceniobiorcy w przypadku niekompletności lub niedokładności zlecenia lub nieprawidłowego przygotowania przesyłki.
3. Do kwoty, stanowiącej równowartość złotych polskich kwoty 15.000 EURO, Zleceniobiorca przyjmuje płatności za tę usługę wyłącznie w postaci gotówki.
4. Maksymalna kwota gotówki pobieranej przy dostarczeniu stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 1.500 EURO za każdą przesyłkę.
5. W sytuacji, gdy zlecono usługę „Przesyłka za pobraniem”, przesyłka zostaje doręczona jedynie pod warunkiem dokonania przez Odbiorcę płatności w momencie odbioru. Kwota pobrania musi zostać uiszczona przez Odbiorcę przed odebraniem przesyłki.
6. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za straty, jakie Zleceniobiorca może ponieść oraz za wszystkie roszczenia podniesione przeciwko Zleceniobiorcy przez Odbiorcę lub osoby trzecie w przypadku, gdy Kurier odmówi doręczenia przesyłki z powodu nie zapłacenia przez Odbiorcę kwoty, która ma zostać pobrana przy doręczeniu lub w razie odmowy przyjęcia całości lub części przesyłki przez Odbiorcę. Koszt wykonania usługi nadania i zwrotu tej przesyłki do Zleceniodawcy obciąża Zleceniodawcę.
7. Kwoty pobrane za doręczone w danym tygodniu przesyłki, które wpłyną na rachunek Zleceniobiorcy, są przekazywane w każdy piątek w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki, do rąk własnych Zleceniodawców.
8. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę wykonania usługi „Przesyłka za pobraniem” u Kuriera DHL, Zleceniodawca jest zobowiązany ubezpieczyć przesyłkę na zasadach oferowanych przez DHL Express. W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki Kurier DHL nie wykona usługi pobrania.

§ 11

1. Zawartość, waga lub sposób zabezpieczeń przesyłki mogą być sprawdzone przez Zleceniobiorcę lub Kuriera w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu do momentu doręczenia jej Odbiorcy w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy lub osób trzecich, w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości, wagi lub sposobu zabezpieczeń z treścią danych zamieszczonych w Liście przewozowym, wymogami niniejszego regulaminu oraz z przepisami prawa, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Niniejsze postanowienie nie uchybia przepisom prawa przewidującym możliwość otwarcia przesyłki w celach innych niż określony w zdaniu pierwszym.
2. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami Prawa przewozowego oraz wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi.
3. Wykazanie niezgodności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odmowy wykonania usługi przez Zleceniobiorcę lub Kuriera, a także do zmiany warunków umowy, określonych w Liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności koszty sprawdzenia przesyłki zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
4. Jeżeli Zleceniobiorca lub Kurier zdecyduje, iż przyjmuje przesyłkę do przewozu, pomimo stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie zmiany ceny wykonywanej usługi.

§ 12

1. Zasady realizacji przewozu przesyłki, w tym w szczególności termin jej doręczenia do Odbiorcy, jak również zasady doręczania przesyłek wynikają odpowiednio z Regulaminu Wybranego Kuriera.
2. Zleceniodawca związany jest zasadami przewozu ustalonymi przez Kuriera, który realizuje Usługę kurierską. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przewozu wynikających z Regulaminu Wybranego Kuriera.

§ 13

1. W momencie potwierdzenia odbioru przesyłki odpowiedzialność za jej stan i kompletność przechodzi na Odbiorcę.
2. Zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki, winny być wpisane przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia na stosowanych przez Kuriera potwierdzeniach odbioru przesyłki.

§ 14

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczonej przesyłki zostanie sporządzony protokół szkody na zasadach określonych w Regulaminie Wybranego Kuriera.

§ 15

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie w zleceniu oraz Pokwitowaniu danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, błędnych, niepełnych, a także za wadliwy stan przesyłki, niewłaściwe opakowanie lub jego brak, za niewłaściwe wskazanie rodzaju lub wielkości (ciężaru) ładunku, za nieterminowe załadowanie przesyłki na podstawiony środek transportowy i przestoje w realizacji zlecenia, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy oraz za skutki dodatkowych dyspozycji przekazanych Zleceniobiorcy w trakcie realizacji zlecenia, jeśli miały wpływ na wzrost kosztów jego realizacji.

§ 16

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi spedycji na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
2. W przypadku Zleceniodawców niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę do wysokości 500 zł, chyba że Zleceniodawca zadeklarował większą wartość przesyłki -wówczas jego odpowiedzialność ogranicza się do kwoty zadeklarowanej przez Zleceniodawcę. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku wyrządzenia szkody przez Zleceniobiorcę z winy umyślnej.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Odbiorcy, w tym wskutek właściwości towaru lub wadliwego opakowania przesyłki. W szczególności Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedokonania czynności ładunkowych w terminie wskazanym w Pokwitowaniu albo nadmiernego wydłużenia czynności ładunkowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Odbiorcy oraz odmowy przyjęcia przesyłki do spedycji z powodu niewłaściwego jej opakowania lub jej niewłaściwej zawartości.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi względem Zleceniodawcy, Odbiorcy, jak i osoby trzeciej. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki spowodowane działaniem Siły Wyższej lub innych zdarzeń losowych niezawinionych i niezależnych od Zleceniobiorcy, w szczególności takich jak kradzież, włamanie lub inne działania osób trzecich, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. Zleceniodawcom będącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie przysługuje na mocy art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od Umowy spedycji zawieranej na odległość.

§ 17

1. Przesyłki mogą podlegać ubezpieczeniu na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przez Kuriera z zakładem ubezpieczeń.
2. Przesyłki mogą podlegać ubezpieczeniu:
 1. ) w ramach ceny Usługi spedycji - wówczas przesyłka ubezpieczona jest bez konieczności zlecenia ubezpieczenia przez Zleceniodawcę,
 2. ) dodatkowemu dobrowolnemu - na zlecenie Zleceniodawcy, jeśli ubezpieczenie takie nie jest wymagane do realizacji Usługi kurierskiej,
 3. ) dodatkowemu obowiązkowemu - na zlecenie Zleceniodawcy, jeśli ubezpieczenie takie jest wymagane do realizacji Usługi kurierskiej.
3. Zasady ubezpieczenia przesyłek oraz wysokość opłat za ubezpieczenie zależą od Kuriera. Informacje o zasadach ubezpieczenia przesyłek są dostępne w Regulaminie Wybranego Kuriera.
4. W przypadku zlecenia dodatkowego ubezpieczenia koszty ubezpieczenia przesyłki doliczane są do ceny przesyłki.
5. Jeżeli ubezpieczenie przesyłki jest obowiązkowe, Zleceniobiorca nie podejmie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówionej przez Zleceniodawcę Usługi spedycji do chwili zapłaty kosztów ubezpieczenia.

§ 18

1. Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy.
2. Odbiorca lub Zleceniodawca nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie może bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy pod rygorem nieważności przenieść należnych mu wierzytelności wobec Zleceniobiorcy na osobę trzecią.

§ 19

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu Zleceniobiorcy, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności Zleceniobiorcy, w szczególności należnego mu wynagrodzenia oraz innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której przesyłka dotyczy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 20

Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§ 21

1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego przez Zleceniobiorcę jest złożenie przez Zleceniodawcę pisemnej reklamacji.
2. Do reklamacji należy załączyć kopię Pokwitowania/Listu przewozowego oraz innych dokumentów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi spedycji, np. sporządzony przez Kuriera protokół uszkodzenia przesyłki. Jeżeli reklamację składa osoba upoważniona przez Zleceniodawcę, do reklamacji powinien zostać załączony dokument wykazujący upoważnienie tej osoby do złożenia reklamacji w imieniu Zleceniodawcy.
3. W reklamacji Zleceniodawca powinien przytoczyć zwięźle okoliczności wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spedycji oraz określić związane z tym roszczenia.
4. W przypadku pojawienia się braków w dokumentacji lub konieczności otrzymania dodatkowych dokumentów lub informacji, Zleceniodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień doręczenia reklamacji Zleceniobiorcy, a w przypadku reklamacji zawierającej braki, dzień uzupełnienia tych braków.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę następuje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Zleceniodawcę.
7. O rozpatrzeniu reklamacji Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę na piśmie.

§ 22

1. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi kurierskiej na skutek okoliczności leżących po stronie Kuriera, a reklamacja Zleceniodawcy nie została uznana przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy dokona przelewu na Zleceniodawcę wszelkich roszczeń, jakie przysługują mu względem Kuriera w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi kurierskiej. Na żądanie Zleceniodawcy, w razie konieczności, Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę o zakresie roszczeń, jakie mogą podlegać przelewowi.
2. Żądanie Zleceniodawcy dokonania przelewu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz oświadczenie Zleceniobiorcy o dokonaniu przelewu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Z chwilą przeniesienia roszczeń wobec Kuriera na Zleceniodawcę ustaje odpowiedzialność Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy w zakresie tych roszczeń.
4. W razie dokonania przelewu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniodawcy przysługują z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi kurierskiej przeciwko Kurierowi roszczenia na zasadach określonych w Regulaminie Wybranego Kuriera i w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 23

1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) w razie zawarcia umowy spedycji Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy, w tym adresu korespondencyjnego, numeru NIP, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
2. Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.). Zleceniobiorca dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Zleceniobiorca zapewnia wszystkim Zleceniodawcom lub Odbiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo modyfikacji danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu zawarcia umowy spedycji i realizacji Usługi spedycji. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usługi.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Do umowy spedycji zawartej między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
7. Spory w stosunkach między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcami niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy według miejsca zamieszkania Zleceniobiorcy.
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.

Kontakt

Oddziały

 • 4LOGISTIC Katarzyna Suppan

  ul. Pałucka 73/16
  54-153 Wrocław

  NIP: 8942783609
  REGON: 022274306

 • 4LOGISTIC Oddział w Siechnicach

  ul. Opolska 29a
  50-011 Siechnice

Wyślij zapytanie